Personlig tilpasset BPA

Velkommen til HAV2CARE

Vi er stolte av å være pionerer innen levering av Brukerstyrt Personlig assistanse (BPA) i Norge. Med over 20 års erfaring og samarbeid med over 70 kommuner, kan vi trygt si at vi har lang erfaring. Hos HAV2CARE får du ikke bare hjelp - du får skreddersydde tjenester som passer akkurat deg.

Høy kompetanse og erfaring
HAV2Care ble etablert i 2004 og har siden den gang jobbet tett med mennesker i alle aldersgrupper, og med alle funksjonsvariasjoner. Vår brede erfaring har gjort oss til eksperter på å tilby personlig assistanse - som virkelig fungerer for deg.

Kort vei til hjelp
Når du velger HAV2Care som din BPA-leverandør, får du ikke bare kvalitetstjenester - du får også rask og effektiv hjelp. Vi er alltid tilgjengelige for å møte dine behov og sørge for at du får den assistansen du trenger - når du trenger det.

Skreddersydde tjenester
Vi tror på å jobbe sammen med deg for å skape en assistanse, som virkelig passer deg. Enten du trenger hjelp med praktiske gjøremål, personlig pleie eller noe helt annet, så tilpasser vi våre tjenester etter dine behov og ønsker.

For mere informasjon ta gjerne kontakt her:

Kontakt oss
Andre tjenester vi har under samme tak

2Care - Hjemmetjenester
2Care er et norsk selskap som har levert hjemmetjenester og hjemmebasert omsorg siden starten i 2006 under navnet Unicare Hjemmetjenester. I 2019 endret vi navnet til 2Care og har siden den gang videreutviklet og utvidet våre tjenester og leverer i dag kvalitetsbasert hjemmesykepleie, stasjonære tjenester og praktisk bistand i Oslos 15 bydeler. Alle våre medarbeidere jobber for å gi våre hjemmeboende brukere tjenester tilpasset deres ønsker og behov.  Med bakgrunn i vår hjemmebasert tjeneste har vi systemer og rutiner tilpasset mobil omsorg.Vi tilrettelegger for å gjøre brukerens hverdag så naturlig som mulig. Mer info om tilbudet finner du på

www.2care.no

Gabels Park - Inkluderende botilbud til seniorer
Gabels Park as ble etablert 01.09.22 men konseptet er drevet siden 2016 gjennom Stendi. Gabels Park er et inkluderende botilbud til seniorer som ønsker seg en boform der helse, sosialt samvær, aktiviteter og trygghet står i sentrum. Mer info om tilbudet finner du på

www.gabelspark.no

Erfaring

Erfaringene gjennom disse årene har gitt oss nyttig kunnskap som er god ha i utviklingen av våre tjenester og styringssystemer. Vi besitter mye kunnskap og erfaring innen pleie, omsorg og rehabilitering. Vi har lang erfaring med å jobbe målrettet for å sikre god pleie og omsorg for våre brukere. Vi legger vekt på gode mellom- menneskelige møter og mulighet til valgfrihet i hverdagen for våre brukere. Vi lytter til våre brukere.

Kvalitet

Likeverd, helhet og tillit mellom ansatte, pårørende og brukere skaper egenmestring som løfter kvaliteten av tjenestene vi leverer. Vi har fokus på tillitsmodellen og ønsker å løfte kvaliteten kontinuerlig gjennom kompetanseutvikling. Vi ønsker å levere våre tjenester etter reformen «Leve hele livet», og la helsehjelp stå i sammenheng med felleskap, aktivitet og måltider. I tillegg er vi dyktige på rehabilitering etter sykdom og skade.

Kompetanse

Ansatte som er kompetente og trives i sitt arbeid i hjemmetjenesten. Dette skapes gjennom trygghet, medbestemmelse, grundig opplæring og gode opplevelser gjennom mestring av arbeidet som utføres. Alle våre faste ansatte som jobber i turnus i hjemmesykepleien har helsefaglig utdanning som helsefagarbeider/ hjelpepleier eller sykepleier. Vi kjører kontinuerlig videreutvikling på våre medarbeidere og legger til rette for dyktige medarbeidere. Vi har meget god fagdekning, og høy språkkompetanse.

Miljø

Siden vi er mobile omsorgsenheter, satser vi mye på grønn mobilitet. Vi satser på en full elektrisk bilpark og bruker i tillegg både offentlig kommunikasjon, gå ruter hvor dette er mulig, samt sykkel i vår tjenester. Vi har også lagt stor vekt på at vi har mobile verktøy, som gjør at vi kan løse oppgavene våre på stedet, fremfor å måtte reise frem og tilbake til kontor for å løse oppgaver. Det gir både effektivitet, trygghet og miljøgevinster med å minimere transport frem og tilbake.

Innovasjon

Vi har høy fokus på innovasjon og nyvinninger, og jobber mye med å ha tilrettelagte mobile verktøy for våre medarbeidere. Vi har derfor nå ressursstyringssystem og timeregistrering, samt personalhåndbok tilgjengelig på App. Vårt omfattende styringssystem er også på App, slik at dette alltid er tilgjengelig når vi er ute hos brukere ved behov for å sjekke prosedyrer. Dette gir trygghet for medarbeidere og brukere.

Løsninger

Vi jobber videre med å utvikle mobile løsninger som letter vår hverdag, og ønsker å bidra med vår kunnskap og endringsvillighet til å bringe velferdsteknologi til våre brukere, etter hvert som det lanseres verktøy for dette.

HAV2CARE

Siden starten har vi hatt en spennende og god utvikling. Firmaet ble etablert for å levere Brukerstyrt personlig assistanse og har siden oppstart hatt som formål å levere BPA tjenester. HAV2CARE har siden oppstart levert tjenester til:

Barn og ungdom
Voksne
Mennesker med psykisk nedsettelse
Mennesker med fysisk nedsettelse

I senere tid har HAV2CARE videreutviklet tilbudet og har i flere år også levert Funksjonsassistanse. Denne tjenesten retter seg mot å gi støtte og bistand i forbindelse med arbeid. Funksjonsassistanse er en tjeneste for alle mennesker som assistansebehov i forbindelse med arbeid.

Vår lange erfaring som leverandør med et variert tjenestetilbud gjør at vi har funnet vår spisskompetanse. HAV2CARE tilbyr bistand tilpasset hvert enkelt menneske med spesielle behov.

Ønsker du å
jobbe med BPA? 

Kontakt oss
FNs globale

Bærekraftsmål  

Som en stor nordisk aktør ønsker HAV å ta en aktiv rolle i samfunnet og bidra til en bærekraftig velferd. Vi har valgt å fokusere på noen bærekraftsmål som er relevante med tanke på at vi er et selskap som leverer BPA tjenester med mennesker i fokus. Våre holdninger og mål blir presentert nærmere i rapporten for bærekraft.  

Slik Bidrar HAV:
For å skape et bærekraftig samfunn, har verdens ledere forpliktet seg til å innfri 17 globale mål innen 2030. Målene dekker et bredt spekter av områder, både sosiale og miljørelaterte. For å nå dem, kreves det et samarbeid mellom både det sivile samfunn, politikere, forskere og næringsliv. Humana omsorg og assistanse vil bidra aktivt innenfor de resultatområdene som virksomheten kan påvirke.

 I løpet av 2017 etablerte Humana i Sverige en referansegruppe for å kartlegge virksomhetens arbeid når det gjelder bærekraftig satsning. Gruppens arbeid hadde til hensikt å forbedre aktuelle regelverk og aktiviteter, for på den måten å legge grunnlaget for konsernets videre arbeid innenfor området. Arbeidet ble fortløpende forankret hos konsernledelsen og styret.  Som et ledd i arbeidet, ble virksomheten koblet til de globale målene for bærekraft. Nedenfor følger en gjennomgang av de målene som ble vurdert å være de mest relevante, og en beskrivelse av hvordan Humana omsorg og assistanse sitt arbeid bidrar til oppfyllelse.

På den andre siden vises et utdrag av konsernets aktiviteter. Humana omsorg og assistanse kommer til å rapportere fremskritt og initiativ suksessivt innenfor de respektive målområdene.    
God helse
3.4 Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.  Som omsorgsaktør har Humana omsorg og assistanse som hovedmål å forbedre menneskers liv, med utgangspunkt i deres individuelle forutsetninger.

Som ledende nordisk leverandør av omsorg og assistansetjenester har vi et spesielt fokus på behandling innenfor psykososialt endringsarbeid. Sosialpsykiatri til familier og individer i alle aldersgrupper er viktig. Vi vet at våre tjenester, vår kompetanse og vårt personale utgjør en forskjell når det gjelder psykisk helse og velvære.  
Likestilling
5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.  Humana omsorg og assistanse sitt verdisyn tar utgangspunkt i at alle mennesker er like mye verdt.

Vi arbeider for likestilling når det gjelder representasjon av kvinner i alle lederposisjoner i bedriften. For å ivareta hele kompetanseområdet, jobber vi både med synlige og usynlige strukturer. På den måten speiler vi også våre medarbeidere, kunder, klienter og pårørende på best mulig måte. Vårt verdisyn og kultur bygger opp under et bærekraftig og likestilt lederskap.  
Mindre ulikhet
10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status  Humana omsorg og assistanses mål og strategi er å skape et inkluderende samfunn. Uansett hvilke individuelle forutsetninger våre kunder og klienter har, arbeider våre medarbeidere for deres rett til en bedre livskvalitet. Vi har også fokus på spørsmål innenfor tilgjengelighet, og belyser sosialt utsatte barns situasjon. I Sverige, blant annet, gjennomføres to årlige kartlegginger som henvender seg til kommunene. Vi har mulighet til å tilby jobb til dem som har falt utenfor arbeidsmarkedet tidligere.  
Anstendig arbeid
og økonomisk vekst
8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.   8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.  Humana omsorg og assistanse ønsker å sette en ny standard når det gjelder kvalitet innenfor omsorgsbransjen.

Gjennom utvikling av velferdsteknikker og metoder bidrar vi til økt effektivitet og høyere kvalitet, som tar utgangspunkt i kunder og medarbeidere. Gjennom metodeutvikling og kvalitetssikring innenfor individ og familie, sikrer vi at de behandlingsmetodene som brukes, er riktige, basert på vitenskapelig testing og utprøving.  Humana omsorg og assistanse har lenge gått inn for kollektive avtaler, og alle medarbeidere har det. Vi gjennomfører årlige lønnskartlegginger ut fra et likestillingsprinsipp. I flere av våre virksomheter kan vi tilby jobbmuligheter til den som befinner seg lengst fra arbeidsmarkedet.  
Ansvarlig forbruk
og produksjon
12.5 Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.   12.8 Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen.  Humana omsorg og assistanse håndhever regelverk strengt. En stor del av miljøarbeidet foregår hos de lokale enhetene og boligområdene rundt om i Norden.

Og da er det den lokale lederen som står i spissen for arbeidet. Enhetene oppmuntres til å redusere mengden avfall fra boligene gjennom forskjellige tiltak som personalgruppen er blitt enige om.  Gjennom god kommunikasjon, interaksjon og organisasjon vil vi at medarbeiderne skal være godt informert om, og engasjert i, spørsmål som har med bærekraftig utvikling å gjøre. Som medarbeider, kunde eller bestiller, skal man ha mulighet til å påvirke den retningen og det tempoet Humana omsorg og assistanse beveger seg fremover i, når det gjelder våre identifiserte områder for bærekraftig satsning.  
Grunnlag og bærekraft  
Ny tekst inn her