Vi hjelper deg i gang

Trenger du hjelp til
å søke BPA?

BPA kan gi deg eller ditt barn muligheten til å leve et selvstendig liv i eget hjem, samt frihet til å delta i jobb, studier, kulturtilbud og samfunnsliv.

Du kan selv søke om BPA til kommunen din, men vi i HAV2CARE hjelper deg gjerne med søknaden om du ønsker det.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvem kan få BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse

Hvis du har en funksjonsnedsettelse, kan du søke om assistanse i kommunen du bor i. Vi kan hjelpe deg å søke hvis du trenger veiledning.

Dette sier loven om dine rettigheter:

• Er du funksjonshemmet, under 67 år og har et vedtak på 32 timer pr. uke kan du kreve å få assistansen i form av BPA.

• Har du et vedtak på mellom 25 og 35 timer pr. uke, har du også rett på BPA. For å kunne avvise kravet, må kommunen kunne bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse.

Er vedtaket ditt på under 25 timer i uken, kan du få BPA basert på kommunalt skjønn.

Dette bør med i BPA-søknaden

• Informasjon om deg selv (navn, alder, sivil status, utdanning, arbeidssituasjon).

• Din funksjonsnedsettelse (sykdom/skade), og hvilke oppgaver du klarer selv uten assistanse.

• Hvorfor du søker om BPA, og hvilke oppgaver og aktiviteter du trenger assistanse til (praktisk bistand, utdanning, jobb, fritidsaktiviteter, familieoppgaver etc.) daglig, ukentlig, månedlig og årlig, og omtrent hvor mye tid dette tar.

• Hvorfor bør ditt assistansebehov best dekkes med BPA? (Det gir deg et fleksibelt liv, bør skje overalt, til ulike tider og så videre).

• Fortell i søknaden at du er trygg på at du etter opplæring selv bør fylle rollen som arbeidsleder for assistentene. Alternativt bør du nevne hvem du vil bruke som leder for assistentene (dersom personen med assistansebehovet ikke er den som skal lede assistentene).

• Antall timer per uke du søker BPA.

• Ta kontakt om du ønsker bistand med din søknad

Vedlegg til søknaden:

• Legeerklæring med opplysninger om din funksjonsnedsettelse, og hvilke assistansebehov denne funksjonsnedsettelsen utløser for deg i det daglige.

• Si gjerne i søknaden at du ønsker å benytte HAV2Care som leverandør i din BPA-ordning.

• Legg ved en fullmakt hvis det er noen andre enn du som utformer søknaden.

•Ta gjerne kontakt med oss i HAV2Care om du har spørsmål eller ønsker hjelp med søknaden. Vi har lang erfaring med BPA for både barn og voksne.  

Hvis du har en funksjonsnedsettelse, kan du søke om assistanse i kommunen du bor i. Vi kan hjelpe deg å søke hvis du trenger veiledning.