Åpenhetsloven

 28.06.23

Om oss

2Care AS er morsselskap og har tre datterselskap under seg. 2Care AS er eid av Knut Blom (styreleder) og Ronny Dahlstrøm(styremedlem). Selskapene drives av daglig leder Henriette Nilssen.

Spesialist på hjemmebasert omsorg

2Care hjemmetjenester

2Care er et norsk selskap som har levert hjemmetjenester og hjemmebasert omsorg siden starten i 2006 under navnet Unicare Hjemmetjenester. I 2019 endret vi navnet til 2Care og har siden den gang videreutviklet og utvidet våre tjenester og leverer i dag kvalitetsbasert hjemmesykepleie, stasjonære tjenester og praktisk bistand i Oslos 15 bydeler. Alle våre medarbeidere jobber for å gi våre hjemmeboende brukere tjenester tilpasset deres ønsker og behov.  Med bakgrunn i vår hjemmebasert tjeneste har vi systemer og rutiner tilpasset mobil omsorg.Vi tilrettelegger for å gjøre brukerens hverdag så naturlig som mulig. Gjennom Fritt brukervalg har vi i dag en rammeavtale med Oslo kommune for å levere denne tjenesten. Det er Oslo kommune v/ Velferdsetaten som følger opp inngåtte rammeavtale med oss.

Hav2Care Brukerstyrt personlig assistanse

HAV ble etablert i januar 2004, og heter nå 2Care. Vi var med dette det første firmaet på markedet til å levere BPA-tjenester. Vi har levert BPA tjenester siden oppstart og samarbeider i dag med over 60 kommuner i Norge. Dette har gitt oss høy kompetanse og erfaring med å jobbe i andres hjem. I 2Care er det kort vei til hjelp og vi skreddersyr dine tjenester etter ditt behov. Vi er her for deg. Våre BPA tjenester leveres gjennom konsesjoner og rammeavtaler i flere kommuner i Norge. Det er kommunene som følger opp inngåtte kontrakter med oss.

Gabels Park

Gabels Park as ble etablert 01.09.22 men konseptet er drevet siden 2016 gjennom Stendi. Gabels Park er et inkluderende botilbud til seniorer som ønsker seg en boform der helse, sosialt samvær, aktiviteter og trygghet står i sentrum. Dette tilbudet er helprivat og har ingen direkte avtale med Oslo kommune.
Vi skaper fremtidens omsorg og vokser gjennom omtanke, likeverd og tillit.

Virksomhetsidé

2Care virksomhetsidé er å videreutvikle pleie og omsorgstjenesten og være et viktig supplement til
det offentlige tjenesteapparat.
Veien dit går blant annet gjennom å skape et godt mellom menneskelig møte mellom våre ansatte og
våre kunder.
Vårt utgangspunkt er å se det enkelte menneske og sette de individuelle behov i fokus.

Våre verdier

Vi bryr oss om og viser respekt
Alle er like mye verd
Møte andre slik du selv vil bli møtt
Vi arbeider i andre menneskers hjem
Jeg er oppriktig, direkte og tydelig
Jeg holder hva jeg lover
Vi er ressurseffektive inntektskunstnere
Hver krone må skape kundeverdi
Hver kunde kommer med lønnen
Vi finner løsninger — oppfinn ikke alltid hjulet
Vi lykkes gjennom samarbeid
Jeg deler med meg
Vi lærer av hverandre
Jeg er prestisje løs
Jeg tar ansvar — hele veien
Det skal være enkelt
Å bli kunde
Å være kunde
Å få saker gjort
Å påvirke
I alt vårt arbeid settes det Mellommenneskelige Møte i fokus. Det er der kvalitet skapes.

Hvordan 2Care AS arbeider med åpenhetsloven

2Care har arbeidet med innføring av åpenhetsloven gjennom 2022 og 2023. Vi benytter oss av vårt kvalitetssystem Datakvalitet som ivaretar kartlegging av leverandører og aktsomhetsvurderinger fortløpende.

Det er utarbeidet egne rutiner i selskapet hvordan kartleggingssystemet skal benyttes og aktsomhetsvurderingene skal foretas. Det er daglig leder Henriette Nilssen som har det øverste ansvar for å ivareta åpenhetsloven og arbeidet rundt dette. Dette er også vedtatt i styremøte 16.05.2023. Arbeidet rundt åpenhetsloven er en kontinuerlig prosess og vil fremlegges i ledelsens gjennomgang årlig. Hvert år innen 30.juni vil selskapet publisere en rapport på vår hjemmeside www.2care.no under om Oss- Åpenhetsloven.

Selskapet har tydelige verdier og mål i henhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Alle våre rutiner og retningslinjer er tilgjengelig i vårt kvalitetssystem og er tilgjengelig for alle våre medarbeidere. Vi arbeider kontinuerlig med etikk og etiske verdier og miljøaspekter. Vi har egne etiske retningslinjer for alle våre medarbeidere.

2Care as arbeider også med FN 17 bærekraftmål og har plukket ut flere mål som er aktuelle for våre virksomheter. Dette arbeidet fremmer også virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

2Care as har tett samarbeid med både fagforbundet og Sykepleierforbundet og det gjennomføres samarbeidsmøter med våre tillitsvalgte i henhold til våre rutiner.

Det er et eget AMU i virksomheten som arbeider med forbyggende tiltak rund HMS og arbeidsmiljø samtidige som selskapene har hovedverneombud og verneombud. Det utføres årlige medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser årlig.
2Care as benytters seg av bedriftshelsetjenesten Agil Helse.

Åpenhetsloven generelt

" Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester".

Kravene i åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Lovens første formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Lovens andre formål er å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelsesplikten

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. innen 30 juni 2023.
   
Redegjørelsen skal minst inneholde:

En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

2Care Redegjørelse

2Care As sin redegjørelse er etter lovens krav gjort lett tilgjengelig på våre hjemmesider www.2care.no,
Styrets årsberetning viser også hvordan dette er forankret i virksomheten. Styrets beretning er underskrevet i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5, av styremedlemmer og daglig leder.

Aktsomhetsvurdering og kartlegging av leverandørkjeden.

Våre retningslinjer tilsier at vi skal ha et høyt nivå på arbeidsforholdene for våre medarbeidere og sikre gode menneskerettigheter. I vårt arbeid gjennomfører vi derfor løpende aktsomhetsvurderinger for å avdekke eksisterende eller mulige negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Der slike konsekvenser oppdages, iverksetter vi straks tiltak, slik at konsekvensene kan unngås/reduseres. Vi har jevnlig oppfølging internt og dialog med våre sentrale leverandører om dette forholdet. Vår ledergruppe arbeider kontinuerlig aktivt med dette området.

For å ivareta kartlegging av leverandørkjeden og aktsomhetsvurderingene bruker vi vårt kvalitetssystem Datakvalitet. Datakvalitet har et eget system hvor de har tilrettelagt for kartlegging av åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger. 2Care har innhentet rapporter over alle våre leverandører og samarbeidspartnere gjennom Azets som er vår lønn og regnskapsselskap. Alle leverandørene er lagt inn i åpenhetsloven i Datakvalitet og det er sendt ut forespørsler på erklæringer. Vi har videre aktsomhetsvurdert alle våre samarbeidspartnere.
Rapportene og vurderingene lagres i kvalitetssystemet der vi videre iverksetter tiltak etter aktsomhetsvurderingene som er foretatt.

Funn

Gjennom aktsomhetsvurderingene våre er det ikke gjort funn av avvik på lovverket hos noen av våre leverandører eller leverandørkjede derfor er det ingen av våre leverandører som trenger videre tiltak.
I datakvalitet er leverandørene merket med ulike farger for risiko og sakene knyttet til deres selskap blir lukket når det ikke er nødvendig med videre tiltak.
Vi kan fortsatt se at det er en del av leverandørene våre som ikke har svart på egenerklæringen.  
2Care har derfor sendt ut en ny påminnelse om egenerklæring der det er aktuelt og følger disse videre opp. Ingen saker blir lukket før leverandøren er svart og aktsomhetsvurdering er gjennomført.  

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt selskapets daglige leder Henriette.nilssen@2care.no